JERZY ANDRZEJ HELWING


(1666 - 1748)

Tekst: Krystyna Jarosz, za jej zgodą

14 grudnia w Węgorzewie urodził się Jerzy Andrzej Helwing. Matka Katharina Bertram była córką miejscowego proboszcza, natomiast ojciec Andrzej przejął stanowisko po teściu.
Jerzy Andrzej wcześnie zaczął zdradzać zamiłowanie do nauk przyrodniczych, rozbudzone w nim prawdopodobnie przez rektora szkoły łacińskiej w Węgorzewie, Michaela. Pierwsze lekcje pobierał w szkole węgorzewskiej, później ojciec wysłał go do Królewca - do szkoły w Lipniku. Opuścił ją w 1684r. wstępując na Uniwersytet Królewiecki. Uczęszczał tam na wykłady z filozofii i teologii.
Obdarzony niepospolitym talentem i pilnością wkrótce zwrócił na siebie uwagę wykładowców, którzy postanowili nadać Helwingowi stopień magistra za udział w dyspucie na temat - "Czy i w jakiej mierze ludzkie obyczaje zależne są od natury temperamentu"(1686r.). W obawie aby tytuł naukowy nie utrudniał mu dalszej nauki zrezygnował on z tego zaszczytu i zgodnie z panującym zwyczajem wybrał sie w podróż naukową po Europie.
Wiosną 1687r. Helwing, udał się drogą morską przez Kołobrzeg do Wittenbergii, a potem do Lipska i wreszcie do Jeny, gdzie znalazł świetne wsparcie dla swoich zainteresowań botanicznych u profesora Wedla. Ten radził Helwingowi - pod warunkiem otrzymania na to zgody ojca - aby zamienił studia teologiczne na botaniczne. W Jenie 11 października 1688r. uzyskał stopień magistra. Kontynuował dalej studa teologiczne, a dodatkowo słuchał wykładów z astronomii, historii, literatury.
Z Jeny przeniósł się do Erfurtu, a stamtąd do Lipska, gdzie przez rok korzystał z gościny słynnego medyka i przyrodnika Hermana Boerhaavego, z którym zawarł serdeczną znajomość. Po powrocie do Jeny już zyskał sobie pewien rozgłos jako wykładowca filozofii, matematyki i teologii. Przynaglany przez ojca przybył w roku 1691 do rodzinnego Węgorzewa.

W węgorzewskim zaciszu

Jako adiunkt z największą wiernością i życzliwością wspierał ojca w zarządzaniu protestancką parafią. Dwa lata później poślubił jedyną córkę wybitnego matematyka i astronoma Andreasa Conciusa (Kąckiego) - Katarzynę. Z małżeństwa tego przyszło na świat dziwięcioro dzieci. Jedna z pięciu córek wyszła później za mąż za Macieja Ernesta Boretiusa (Boreckiego), znanego lekarza pruskiego, inna zaś poślubiła Jana Pisańskiego pastora z Pisza i została matką słynnego "ojca literatury pruskiej" Jerzego Krzysztofa Pisańskiego.
Węgorzewo w 1648 roku Po śmierci ojca w roku 1705 Helwing przejął urząd proboszcza, na którym pozostał aż do śmierci. Poza obowiązkami kapłańskimi cały swój wolny czas poświęcał umiłowanej botanice. Kilka pomniejszych prac z różnych dziedzin przyrody drukował Helwing w czasopiśmie "Breslaunische Sammlungen von Natur - und Medizin geschichten". Pisał tam m. in. o hodowli pszczół; o połowie węgorzy w Prusach; o skutecznym działaniu olszyny przeciw pluskwom; o powstawaniu bursztynu; o włosach turów pachnących jak piżmo; o pelikanie, białych srokach, białych ziębach i wróblach koło Węgorzewa; o oswajaniu zwierząt, zwłaszcza dzikich kaczek; o monstrualnych zwierzętach i ludziach; o okrucieństwie wilków i legendarnych wilkołakach; o kretach i jak je łapać, ...itp.
Helwing wiele czasu i wysiłku przeznaczył na gromadzenie swoich zbiorów przyrodniczych, uważanych za największe w Prusach. Należały do nich rzadkie okazy flory i fauny, bogate kolekcje skamielin - ryb, owadów,ślimaków oraz minerałów, bursztynów, itp. Jako jeden z pierwszych w Europie zgromadził pokaźne ilości najrozmaitszych jaj ptasich.Angerburg
Jego gabinet "curiositatis naturae" odwiedzały znakomitości, m.in. król polski Stanisław Leszczyński, który oglądając te zbiory był tak zachwycony, że Helwing musiał mu je odstąpić.
W 1709r. został wybrany członkiem Berlińskiej Akademi Nauk i jego nazwisko figuruje na pierwszej liście uczonych. Do końca życia pozostał skromnym i prostym człowiekiem. Był łagodnego i życzliwego usposobienia a przy tym pełen godności i powagi.
Gdy w 1710r. - jak pisze proboszcz Jerzy Andrzej Helwing - "...srodze szalała u nas zaraza, a w szczególności zdziesiątkowała wielką i ludną wieś Harsz, niektórzy uznali, że morowi można zaradzić odkopując trupa (ofiarę tejże zarazy), u którego widoczne były oznaki pożerania własnego ciała. I tak stało się. Niestety grabarze nie znaleźli nikogo, kto by się sam zjadał i w końcu po prostu rozszarpali czyjeś zwłoki. Uroczyście odrąbano głowę, a resztę ciała razem z żywym psem wrzucono do grobu. Dżuma niestety nie ustała..."
Węgorzewski proboszcz w tragicznych latach zarazy (1709 - 1710) z wielkim poświęceniem wspierał cierpiących, stając się dla nich dzięki swej bogatej wiedzy medycznej prawdziwym lekarzem duszy i ciała. Osobiście odwiedzał chorych, wskazywał im leki i odpowiednią dietę, przestrzegał wszystkich przed lekceważeniem zasad, które utrudniały szerzenie się moru. Niewątpliwie, dużą pomocą była mu w tym wszystkim wiedza medyczna, jaką nabył obcując ze światłymi lekarzami, a przede wszystkim znajomość leczniczego działania ziół. Nie dbają o własne bezpieczeństwo, grzebał zmarłych na dżumę.
"Dramat wielkiej epidemii. Ludzie umierają wprost na bruku, trumny ze zmarłymi, liczne zamknięte wozy transportujące ciała, dla których zabrakło trumien. Większość pali fajki, z których wydobywają się kłęby dymu: wierzono, że aromatyczne dymy chronią przed zarażeniem. Wśród zajętego makabryczną krzątaniną tłumu przechadza się Śmierć z kosą, wybierając kolejne ofiary."
Jako najodpowiedniejsze antidotum przeciw zarazie uważał korzeń leśnego dzięgla (Angelica silwestris) i piołun. Do odkażania rąk używał spirytusowego wyciągu korzenia dzięgla, a odzież i bieliznę odkażał wietrzeniem i kadzeniem palonym jałowcem. Pracą wśród chorych zaskarbiał sobie takie uznanie i wdzięczność, że mieszkańcy wsi Ogonek i Stręgla dostarczali mu dobrowolnie corocznie ćwierć szelfa żyta.
W 1712r. spod jego pióra wyszło dzieło "Flora Quasimodogenita sive enumeratio aliguot plantarum indigenarum in Prussia..." i jak wynika z przedmowy, manuskrypt tego dzieła zakupił lekarz i uczony gdański Jakub Filip Breyna - zaopatrzywszy go w ryciny wydał własnym sumptem w Gdańsku. Pracą tą Helwing wzbogacił piśmiennictwo botaniczne o 247 nie znanych dotąd gatunków roślin. Obok nazw łacińskich i niemieckich zamieścił również nazwy polskie. Druga część tej pracy ukazała się także w Gdańsku w 1726 roku jako "Suplementum Florae Prussicac(...)". I tutaj podobnie autor podał opis 408 znalezionych przez siebie roślin, a w załączonym na końcu książki indeksie - "Index Polonicus" - znalazło się 219 polskich nazw botanicznych.
Dzieło, którego pierwsza część opatrzona jest jedenastoma miedziorytami, ukazało się w 1717r., w Królewcu, a druga część z pięcioma miedziorytami wyszła w roku 1720 w Lipsku. Miedzioryty wykonał słynny rytownik Lipski Jakub Boyft. Była to ciesząca się poczytnością "Litographia Angeburgica" - owoc długotrwałych zainteresowań Helwinga mineralogią i geologią.
Z proboszczami Paulem Drigalskim z Kut i Johanem Riedlem z Sorkwit-Helwing dzielił zainteresowania dla badań pruskich starożytności, sam przeprowadził badania na cmentarzysku ciałopalnym i to najprawdopodobniej w samym Węgorzewie. Tekst mówi, że działo się to "blisko gospody królewskiej na pewnym wzgórzu". Helwing interesował się nie tylko przedmiotami, znajdowanymi w ziemi, lecz również grodziskami. Sądził, że starożytni Prusowie mieli opracowany system ostrzegania przed najazdem wrogów, coś w rodzaju sieci strażnic. Ten znany przyrodnik był także znakomitym archeologiem - starożytnikiem. Na jego pionierskie poczynania w tej dziedzinie zwrócił uwagę prekursor nowożytnej prahistorii Emil Cartailhac, który przedrukował w 1875r. teksty naszego uczonego, dowodząc, iż był jednym z pierwszych, umiejących rozpoznawać w kamieniach, mających kształt siekiery, klina, topora, młota, itd. - narzędzia i broń pradawnych ludzi, a nie kamienie piorunowe, spadające z chmur, zwane z grecka cerauniami.Kościół św. Piotra i Pawła w Węgorzewie
Wielu sławnym ludziom układał Helwing obszerne zielniki według systemu paryskiego botanika i podróżnika Josepha Pittona de Tourneforta. Najokazalsze zielniki Helwinga złożone z 1200 roślin i ponad 300 wyhodowanych z nasion zagranicznych znajdowały się: jeden w Bibliotece Królewskiej w Dreźnie, drugi w Petersburgu, a trzeci otrzymał wybitny przyrodnik gdański Teodor Klein. Także wybitny przedstawiciel medycyny na Uniwersytecie Królewieckim Karol Gotfryd von Hagen szczycił się posiadaniem zielnika wykonanego przez Boretiusa pod kierunkiem Helwinga. Ponadto jeden z egzemplarzy znajdował się w Bibliotece Miejskiej w Królewcu.
W Lipsku ukazała się rozprawa pt. "Florae Campana seu Pulsatilla cum suis speciebus et varietatibus..." (1720r.). Pisał w niej o znaczeniu ziół dla użytku leczniczego i w gospodarstwie domowym. Wykorzystał tu nie tylko własne doświadczenia, ale i bogatą literaturę przedmiotu autorów angielskich, holenderskich, niemieckich i polskich (m.in. Zielniki Syreniusza).
W niewielkim majątku w Stulichach założył ogród botaniczny, w którym hodował rzadkie okazy, w tym wiele okazów roślin egzotycznych. Nasiona otrzymywał od swych uczonych przyjaciól, do których należeli: Joannes Jacobus Scheuchzer, Teodora Klein, D.Fridericus Ruysch.Sława Helwinga w tej dziedzinie daleko przekroczyła granicę Prus - jedną z roślin w Japonii nazwano "Helwinga rusciflora".
W dowód zasług król Fryderyk Wilchelm I w 1725 roku mianował go proboszczem i archiprezbiterem, powierzając nadzór nad kościołami w Angerburgu i Letzen (obecnie Węgorzewo i Giżycko).
W 1738 roku w wieku siedemdziesięciu dwóch lat Helwing zaproponował na swego adiunkta syna Georgiusa Aemiliusa.
Zmarł 3 stycznia 1748r. w osiemdziesiątym drugim roku życia i w pięćdziesiątym siódmym służby dla Kościoła. Pochowany został przy kościele św.Piotra i Pawła w Węgorzewie (patrz zdjęcie).


Powrót na początek strony