MATERIAΧ METODYCZNE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM im. J.A.HELWINGA w W癿ORZEWIE


1 materia造: Roman Ho造
2 materia造: Teresa Wac豉wska
3 materia造: Dariusz Polonis
4 materia造: Gra篡na Poddubik
5 materia造: Andrzej Zubkowicz
6 materia造: Miros豉wa Gadowska- Bogus
7 materia造: Alina Kaczmarczyk
8 materia造: Bo瞠na Cudowska
9 materia造: Rados豉w Rudeczko
10 materia造: Jolanta Subocz
11 materia造: Wioletta Balewicz
12 materia造: Regina Flis
13 materia造: S豉womir Dobrowolski
14 materia造: Beata Karwowska
15 materia造: Ewa Szarmacher
16 materia造: Ma貪orzata Ambrosiewicz
17 materia造: Beata Jankowiak

1

Roman Ho造
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie
Historia kl. I
Scenariusz lekcji
Temat: "Pocz靖ki pa雟twa polskiego"
Cele operacyjne:
Ucze pami皻a:
- dat 966 rok
- postaci: Mieszka I, Dobrawy, bpa Jordana
- nazwy plemion: Polanie, Wilanie, Mazowszanie, l篹anie, L璠wianie, Pomorzanie
- grody: Gniezno, Pozna, Krak闚
Ucze rozumie:
- poj璚ia: plemi, pa雟two, chrzest
- wk豉d Mieszka I w budow pa雟twowoci polskiej
- znaczenie przyj璚ia chrztu przez Polsk
Ucze umie:
- wskaza siedziby plemion polskich
- znale wartoci, kt鏎e 章czy造 te plemiona
- oceni decyzj Mieszka I o chrystianizacji i jej konsekwencjach
- okreli kszta速 terytorialny Polski Mieszka I
Metody i formy pracy:
- praca z map, tekstem, elementy rozmowy nauczaj鉍ej, "burza m霩g闚", drzewo decyzyjne, praca indywidualna i zespo這wa.
Pomoce dydaktyczne:
- mapa cienna, atlasy, poczet w豉dc闚 polskich, rzutnik pisma, schematy drzewa decyzyjnego w tym foliogramy (za章cznik nr 1), karta oceny (za章cznik nr 2).
Czas trwania: 45 minut.
Przebieg lekcji: (3 minut)
Czynnoci organizacyjne, podanie tematu lekcji (4 minuty)
Praca z map - uczniowie wpisuj do zeszytu nazwy plemion polskich (2 minuty)
Wyjaniam istot struktury plemiennej (4 minuty)
"Burza m霩g闚" - co mog這 章czy te plemiona (8 minut)
Rozmowa nauczaj鉍a:
Wyjaniam rol plemienia Polan w podbiciu i zjednoczeniu pozosta造ch plemion i nazw powsta貫go pa雟twa - Polska (ang. Poland), dynasti Piast闚. Zwracam uwag na to pa雟two poga雟kie, kt鏎emu grozi zast鎩 cywilizacyjny i kt鏎e nara穎ne by這 na najazdy pa雟tw chrzecija雟kich pod has豉mi chrystianizacyjnymi. Nast瘼nie przypominam okolicznoci chrztu Mieszka I i Polski oraz stawiam problem czy Mieszko I m鏬 wybra inn drog post瘼owania. Proponuj rozwi頊a ten problem za pomoc drzewa decyzyjnego. Wr璚zam uczniom jego schematy. Wywietlam foliogram i wyjaniam zasady pracy. (15 minut)
Dziel klas na 3-osobowe zespo造 i polecam opracowanie schemat闚 (ka盥y wype軟ia sw鎩 w豉sny schemat wsp鏊nie w ramach zespo逝). Wywietlam foliogram z podanymi problemami i mo磧iwociami rozwi頊ania. (7 minut)
2 - 3 ch皻ne zespo造 prezentuj swoj interpretacj. Zbieram prace do ocenienia zgodnie z kart. Wywietlam foliogram ze swoj wersj drzewa. Uczniowie por闚nuj j z w豉snymi przemyleniami. (2 minuty)
Praca domowa: Jakie informacje zawiera dokument Dagome iudex?Cele i wartoci
D嘀enie do zachowania niepodleg這ci. Zwi頊anie Polski z kultur Europy Zachodniej
1. Uchroni pa雟two przed ekspansj niemieck
2. Umocni pa雟two pod wzgl璠em politycznym
3. Do Polski przybyli wykszta販eni duchowni a wraz z nimi zdobycze cywilizacji
4. Polska wesz豉 w kr鉚 kultury r鏚ziemnomorskiej
5. Rozw鎩 chrzecija雟twa na ziemiach polskich
Skutki pozytywne 1. Na jaki czas odparto obce najazdy
2. Zachowano wiar przodk闚
1. Odrzucenie nowej religii przez poddanych
2. Uzale積ienie Polski od Czech
3. Niezadowolenie cesarza
4. Mo磧iwo nie wyra瞠nia zgody przez papie瘸
5. Bunt mo積ych przeciwko Mieszkowi I
Skutki negatywne1. Polska mo瞠 zosta podbita
2. Cesarstwo niemieckie uzyskuje pretekst do najazdu na Polsk
3. Polska pozostaje poza stref oddzia造wania kultury r鏚ziemnomorskiej
4. Zast鎩 cywilizacyjny kraju

Polska przyjmuje chrzecija雟two

Polska odrzuca chrzecija雟two

Mo磧iwe rozwi頊ania
Czy Mieszko I powinien przyj寞 chrzest?
Sytuacja wymagaj鉍a podj璚ia decyzji


Powr鏒 na pocz靖ek strony


2


Temat: Praca w sensie fizycznym.
Fizyka klasa I gimnazjum
Czas 45 minut
Opracowa豉 Teresa Wac豉wska
(Gimnazjum im.J.A.Helwinga w W璕orzewie)

Cele lekcji:
Ucze:
- odr騜nia prac w sensie fizycznym od pracy w j瞛yku potocznym
- wskazuje przyk豉dy z 篡cia, w kt鏎ych praca jest wykonana i takie przyk豉dy w kt鏎ych praca nie jest wykonana
- uzasadnia czy praca w danym przyk豉dzie jest wykonana
Metody pracy:
- praca indywidualna
- praca w grupie
rodki dydaktyczne:
- wydruki komputerowe dotycz鉍e poj璚ia pracy w sensie fizycznym
- opis sytuacji, kt鏎 uczniowie maj narysowa
- magnesy
- kartki samoprzylepne
- karta na kt鏎ej uczniowie oceni swoje zaanga穎wanie podczas lekcji
Przebieg lekcji:
1. Uczniowie podaj przyk豉dy z 篡cia m闚i鉍e o pracy.
2. Wprowadzam poj璚ie pracy w sensie fizycznym (korzystam z wydruk闚 komputerowych)
3. Uczniowie uzasadniaj czy w przyk豉dach przez nich podanych by豉 wykonana praca czy nie
4. Dziel klas na trzy osobowe grupy. Ka盥a grupa losuje kartk z opisan sytuacj. T sytuacj grupa ma narysowa na kartce, zaznaczy wektor si造 i przesuni璚ia oraz uzasadni czy praca jest wykonana czy nie.
5. Prezentacja prac - uczniowie po wykonaniu rysunk闚 przyczepiaj je magnesami na tablicy, grupuj鉍 je pod napisami: PRACA JEST WYKONANA, PRACA NIE JEST WYKONANA. Nast瘼nie jedna osoba z grupy uzasadnia przyczepienie rysunku pod jednym z napis闚.
6. Uczniowie zapisuj w zeszytach:
a) kiedy praca jest wykonana w sensie fizycznym
b) kiedy praca jest r闚na zero
7. Refleksja:
a) co pozna貫 na dzisiejszej lekcji
b) co by這 trudne
c) oce swoje zaanga穎wanie na dzisiejszej lekcji (uczniowie przyczepiaj kartki samoprzylepne do karty "zaanga穎wanie")
8. Zadanie domowe: Podaj po jednym przyk豉dzie:
- kiedy poj璚ie pracy w fizyce jest zgodne z tym poj璚iem w j瞛yku potocznym
- kiedy poj璚ie pracy w fizyce nie jest zgodne z poj璚iem pracy w j瞛yku potocznym

Sytuacje do narysowania:

pchasz z ca貫j si造 szaf
idziesz i niesiesz plecak na plecach
niesiesz zakupy w siatce
podajesz ksi嘀k koledze
przesuwasz szaf
podnosisz ksi嘀k z pod這gi na pewn wysoko
trzymasz w wyci鉚ni皻ej przed sob r璚e ksi嘀k
na stole le篡 g鉉ka, naciskasz j z g鏎y palcem
stoisz i dwigasz plecak na plecach
siedzisz i ogl鉅asz w telewizji program m這dzie穎wy
wchodzisz po drabinie na pewn wysoko (drabina ustawiona jest pionowo)
przesuwasz ksi嘀k po stolePraca w sensie fizycznym jest wykonana tylko wtedy gdy sile F towarzyszy przesuni璚ie r tzn. gdy oba te wektory s zgodne co do kierunku i do zwrotu

Praca w sensie fizycznym nie jest wykonana gdy:
a) wektor F jest prostopad造
do wektora r
b) F = 0
c) r = 0
d) F = 0 i r = 0
3


Temat: Kiedy gbura pytasz o nocnik, czyli poznajemy gwar mazursk.

J瞛yk polski kl. III gimnazjum
Opracowa:Dariusz Polonis
(Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie)
Czas: 45 min.

Cele:

- poznanie charakterystycznych cech gwary mazurskiej,
- wykorzystanie umiej皻noci ortograficznych w przekszta販aniu tekstu,
- dob鏎 w豉ciwych konstrukcji sk豉dniowych i semantycznych,
- osi鉚anie sp鎩noci wypowiedzi.
- wymiana informacji mi璠zy uczniami.
Metody:
- badawcza.
Forma pracy:
- indywidualna;
- praca w grupach.

Przebieg lekcji

WPROWADZENIE

Okrelenie przez uczni闚, czym jest gwara. Przypomnienie znaczenia wyrazu "stylizacja". Rozdanie kart pracy nr 1.
Uczniowie poznaj podstawowe cechy gwary mazurskiej. T逝macz pierwsz cz tematu lekcji. Uk豉daj tekst.

PRACA SAMODZIELNA

Rozdanie fragment闚 tekstu.(z:W.P.Cienkowski,Z tajemnic j瞛yka, Warszawa, 1963.)
Uczniowie przekszta販aj samodzielnie tekst zapisany w gwarze na j瞛yk og鏊nopolski.

PRACA W GRUPACH

Po przekszta販eniu tekstu dobieraj si w grupy, ustalaj kolejno fragment闚, dokonuj korekty, tworz tekst w j瞛yku og鏊nopolskim.

PRZEDSTAWIENIE WYNIK紟 PRACY

Wybrana osoba odczytuje ca這. Wyb鏎 najlepszego tekstu.

OCENA PRACY UCZNI紟

PRACA DOMOWA

Wyszukaj i zanotuj informacje o ksi嘀kach lub stronach WWW dotycz鉍ych gwary mazurskiej.

Opracowa Dariusz Polonis


KARTA PRACY NR 1

Niekt鏎e cechy gwary mazurskiej
W gwarze mazurskiej wyst瘼uj mi璠zy innymi nast瘼uj鉍e wymiany grup g這skowych:

J瞛yk og鏊nopolskiGwara mazurska
BI bia造B bzia造
FI ofiara SI osiara
PI pi趾a P psi趾a
WI wielki W zielki
JA JanekJE Jenek
RA radaRE reda


Wiele wyraz闚 ma inne znaczenie:

belon - brzuch; ikra - 造dka; lepa - warga; 逝sina - czo這; nocnik - nocleg; gbur - gospodarz; plika - 造sina; spik - skro

Oto przyk豉d zdania j瞛yka og鏊nopolskiego zapisanego w gwarze mazurskiej:

Lubi jagody, gdy mia pieni鉅ze.
Lubzi jegody, gdy nia psieni鉅ze.

Spr鏏uj samodzielnie zapisa gwar:

Po chwili mia radzi Micha這wi.
.....................................................

Kupi sobie bia貫 figi.
.....................................................

U堯 kr鏒ki dialog, w kt鏎ym zastosujesz stylizacj gwarow.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

TEKST

Spotka si Pamb鏬 z diab貫m, z ciortem.
- Dzie dobry, Panie Bo瞠 - m闚i.
- Dzie dobry, ciorcie diable.
Ciort m闚i:
- Prosz Pana Boga, jak to przyjdzie, ja tobie m闚i "panie", a ty ino prosto "diable"?
Pan B鏬 odpowiedzia:
- Przecie ja Pan B鏬 i da ludziom dobro naukie, a ty, ciorcie, zawsze z貫 broisz i nawet na ciebie nie mogo ludzie patrze.
Tak li dali, sobie rozmawiali:
- Zobacziwa, jak to stworzenie si do nas stawi.
Kiele parowy, kiele taki luchty, chodzi豉 krowa i jad豉. Pan B鏬 m闚i:
- Id do krowy, zobaczimy, co uona z tobo srobi.
Jak ciort si krowie przybli篡, krowa rogi nastawi豉, chcia豉 go bo.
Pan B鏬 m闚i:
- Widzisz, ciorcie, razu krowa cie nie lubi.
Czort na to odpowiedzia:
- Panie Bo瞠, id no ty do krowy, ja ciekawy, co uona z tobo srobi.
Jak si Pan B鏬 przyblizy, krowa zlek豉 si i zeskoczy豉 w parowe, w d馧. W dole wpad豉 we wode, w torfniok i nie mog豉 wyli.
Ciort m闚i na to:
- Widzisz, Panie Bo瞠, co ty nabroi!
Pastuch od ty krowy widzio, polecio do domu powieda. Gospodarz
od ty krowy przyszed, patrzi i m闚i:
- Jaki ciotr jo tutaj wni鏀?
Ciort m闚i:
- Ty to zrobi, a na mnie krzyczo.
Gospodarz uod ty krowy polecio po pomoc, bo sam ni da rady, 瞠by krowe wyzwoli.Siosiedzi przyli krowe wyci鏬a, nie mogli poradzi.
Tak m闚i ciort:
- P鏚e imo pom鏂 - poszed i pom鏬.
I siosiedzi za to dziekowali Panu Bogu, co imo pom鏬.
Ciort m闚i:
- Panie Bo瞠, ja pomago, tobie dzi瘯ujo, odpu tym ludziam, bo nie wiedzo, co czynio.

SΜWNICZEK

Parowa, luchta - w預霩; torfniok - bagno; razu -nawet; jak to przyjdzie - czemu tak jest.

Powr鏒 na pocz靖ek strony

4

Gra篡na Poddubik
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie
J瞛yk polski
Scenariusze trzech lekcji

Temat: wiat przedstawiony w powieci K. Siesickiej "Chwileczk Walerio".
Cele

podstawowe
-wskazuje elementy wiata przedstawionego
-streszcza fabu喚
ponadpodstawowe
-okrela narracj
-nazywa typ narratora
metody: dyskusja, pogadanka.
rodki dydaktyczne: lektura, s這wnik pisarzy polskich

Przebieg lekcji
1.Wra瞠nia uczni闚 po przeczytaniu lektury.
2.Informacja o autorce.
Krystyna Siesicka (1928-), polska pisarka.Uko鎍zy豉 Studium Dziennikarskie Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. 1949-1960 redaktorka miesi璚znika "Horyzonty Techniki", 1952-1954 urz璠niczka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autorka poczytnych powieci dla m這dzie篡, podejmuj鉍ych problemy okresu dojrzewania oraz dzieci z rodzin rozbitych, m.in. : "Zapa趾a na zakr璚ie", "Jezioro osobliwoci", "Beethoven i d磨nsy", "By babim latem", "Moja droga Aleksandro", "Chwileczk Walerio", "Parada fio趾闚".
3.Okrelenie element闚 wiata przedstawionego.
-czas akcji: lato
-miejsce: Zakopane, Warszawa
-bohaterowie g堯wni: Waleria, autorka, Wojtek, Karolka
-bohaterowie drugoplanowi: Natan, Amelia, Natka
-g堯wne w靖ki:
1.trudy zwi頊ane z powstaniem powieci
2.Waleria i jej problemy
3.rozbita rodzina
4.narkotyki i m這dzie
4.Zapisanie opinii na temat powieci.
5.Podanie pracy domowej Zaznaczcie fragmenty dotycz鉍e Walerii.

Opracowa豉: Gra篡na Poddubik


Temat: Waleria- jej radoci i smutki.
Cele:
podstawowe
-okrela cechy bohatera
-wyszukuje odpowiednie cytaty
ponadpodstawowe
-okrela motywacj post瘼owania bohaterki
-ocenia postawy i zachowanie bohaterki
metody: praca z tekstem
rodki dydaktyczne: karty pracy, lektura
Przebieg lekcji
1.Bohaterk powieci jest Waleria. Czy znacie inne bohaterki dziewcz璚e? (Ania, Nel, Aurelia, Mary).Czy Waleria przypomina te bohaterki? (ma podobne cechy, ale wieloma te si r騜ni).
2.Odszukanie w lekturze cech wygl鉅u zewn皻rznego (br頊owe oczy, d逝gie w這sy, opalone nogi, ubrana w niebieskie espadryle, kr鏒kie spodenki i bluzeczk z napisem "Nienawidz Marychy").
3.Om闚ienie cech charakteru bohaterki.
4.Praca w grupach. Uzupe軟ianie kart odpowiedzi.

Waleria
Zagadnienie do opracowania
Dzia豉nie lub wypowied bohaterki
Cecha
Jak zachowuje si w stosunku do autorki?
....................................
.........
Jak nawi頊uje przyjanie?
....................................
.........
Jaki jest jej stosunek do Natki i Karolki?
....................................
.........
Jak reaguje na krytyk?
....................................
.........
Czy toleruje k豉mstwa Wojtka?
....................................
.........
Co s鉅zi o swojej rodzinie?
....................................
.........
Jaka jest w stosunku do brata?
....................................
.........

5. Podanie pracy domowej.
Czy m鏬豚ym (mog豉bym) zaprzyjani si z Waleri?.

Opracowa豉: Gra篡na Poddubik


Temat: W jaki spos鏏 powie K.Siesickiej "Chwileczk Waleria" pokazuje problem narkotyk闚?.
Cele:

podstawowe
-wyszukuje odpowiednie cytaty
-zabiera g這s w dyskusji
ponadpodstawowe
-opisuje prze篡cia wewn皻rzne
-swoje argumenty popiera cytatami
metody: akrostych, drzewo decyzyjne, drama.
rodki dydaktyczne: rekwizyty do scenki, lektura.
Przebieg lekcji 1.Akrostych (uczniowie dopisuj skojarzenia zwi頊ane z podanym wyrazem i rozpoczynaj鉍e si na dan liter).
N-
A-
R-
K-
O-
T-
Y-
K-
I-
2.Czy ten wyraz odnosi si do powieci?. Sk鉅 u Walerii napis "Nienawidz Marychy"?. Kogo wspomina Waleria?. Czego dowiadujemy si o Aleksandrze?. Jak decyzj podj像?.
3.Uczniowie uzupe軟iaj drzewka decyzyjne.(decyzja dotyczy wyboru drogi przez Aleksandra)
4.Om闚ienie uzupe軟ionych drzewek.
5.Drama (jedna osoba siedzi trzymaj鉍 napis "Jestem narkomanem, potrzebuj pomocy", ch皻ni uczniowie przechodz i wrzucaj monety lub nie)
6.Om闚ienie decyzji podj皻ych przez uczni闚.
7.Podanie pracy domowej

Wklej do zeszytu "Twoj prywatn kartk i uzupe軟ij j"
Co mo積a zrobi, 瞠by uchroni m這dzie przed narkotykami?.

Opracowa豉: Gra篡na Poddubik
5

Andrzej Zubkowicz
Fizyka klasa III gimnazjum
Czas 45 minut
Opracowa Andrzej Zubkowicz
(Gimnazjum im.J.A.Helwinga w W璕orzewie)


Temat: Powt鏎zenie materia逝 z dzia逝: Fale mechaniczne.

Cele lekcji:
- Przypomnienie wiadomoci i umiej皻noci obj皻ych podstaw programow
- Okrelenie tych z nich, kt鏎e w danej klasie s najs豉biej opanowane
- Powt鏎zenie treci najs豉biej opanowanych i prze獞iczenie umiej皻noci sprawiaj鉍ych k這poty
- Mo磧iwo samooceny stopnia opanowania materia逝 dotycz鉍ego fal mechanicznych

I. (ok.10 minut)
Przypominamy wsp鏊nie:
- na czym polega ruch drgaj鉍y
- jakie znamy przyk豉dy ruchu drgaj鉍ego
- co nazywamy fal
- jakie fale mechaniczne znamy
- jaki zwi頊ek istnieje mi璠zy ruchem drgaj鉍ym a falami mechanicznymi
- jak fal nazywamy fal poprzeczn, a jak pod逝積
- poda przyk豉d fali poprzecznej i pod逝積ej
- co okrela cz瘰totliwo drga
- co okrela okres drga
- co nazywamy amplitud drga
- na czym polega interferencja a na czym dyfrakcja fal
- co jest r鏚貫m dwi瘯u
- jakie dwi瘯i s s造szalne przez cz這wieka
- co to s ultradwi瘯i i infradwi瘯i
- czym dwi瘯i r騜ni si mi璠zy sob

II. (20 minut)
Dokonuj podzia逝 klasy na pary.
Po這wa uczni闚 zasiada przy komputerach i wykonuje test z這穎ny z 14 pyta na poziomie podstawowym, znajduj鉍y si na stronie http://www.wsipnet.pl/oip/fizyka_3/Rozdzial_1/strony/testy1.html
Czas przeznaczony na ich prac: 10 minut.
Druga po這wa uczni闚 wykonuje indywidualnie zadania przygotowane przeze mnie.

Rozwi頊ania i odpowiedzi nanoszone s na przygotowane karty rozwi頊a.
Po okrelonym czasie nast瘼uje zamiana grup i powt鏎zenie opisanych dzia豉.
Uzyskane wyniki nanosz do tabeli zbiorczej.

III. (10 minut)
Po zestawieniu rozwi頊a okrelam, kt鏎e z zada wypad造 najs豉biej i omawiamy je wsp鏊nie.

IV. (5 minut)
Wystawiam oceny za prac na lekcji na podstawie uzyskanych wynik闚 w tecie internetowym i przygotowanym przeze mnie.
Punktacja:
11-12,5pkt.: dopuszczaj鉍y
13-15,5pkt.: dostateczny
16-18,5 pkt.: dobry
19:-21 pkt.: bardzo dobry

V. Po zako鎍zonej lekcji, uczniowie kt鏎zy uzyskali maksymaln ilo punkt闚 (21) w tecie internetowym i tecie przygotowanym przeze mnie, zasiadaj indywidualnie przy komputerach i rozwi頊uj test na poziomie rozszerzaj鉍ym. W ten spos鏏 maj mo磧iwo uzyskania oceny celuj鉍ej.

VI. Rozdanie wymaga na prac klasow z uwzgl璠nieniem poziomu podstawowego i ponadpodstawowego.

Opracowa: Andrzej Zubkowicz


Andrzej Zubkowicz
Gimnazjum im.J.A.Helwinga w W璕orzewie

Fizyka klasa III gimnazjum
-Wzory i zadania powt鏎zeniowe przed egzaminem gimnazjalnym.


Andrzej Zubkowicz
Gimnazjum im.J.A.Helwinga w W璕orzewie

Fizyka
-Wymagania z fizyki z uwzgl璠nieniem wszystkich dzia堯w.6

Wanda M. Gadowska- Bogus
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Geografia kl. II
Scenariusz lekcji
Temat: Klimat Europy.

Cele lekcji:

Ucze zapami皻a:

- terminy: pogoda, klimat, elementy pogody i klimatu, stacja meteorologiczna, znaki synoptyczne, mapa synoptyczna, mapa klimatyczna, diagram klimatyczny;
- przyczyny zmiennoci pogody;
- wp造w czynnik闚 geograficznych na przebieg proces闚 pogody i proces闚 klimatotw鏎czych;
- cechy klimat闚 strefowych oraz ich typ闚( morski, przejciowy i kontynentalny) i astrefowy- g鏎ski i obszary ich wyst瘼owania.

Ucze rozumie:
- wp造w poszczeg鏊nych czynnik闚 meteorologicznych i geograficznych na klimaty.

Ucze potrafi:
- interpretowa diagramy i mapy klimatyczne;
- wyjania zr騜nicowanie klimatyczne Europy.

Metody lekcji: praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: mapy, wykresy i diagramy na stronach www.

Tok lekcji.
1. Podanie tematu lekcji , w章czenie komputer闚 i wpisanie adresu strony: www.meteo.ids.pl
2. Po這瞠nie granicy Europy.
3. Czynniki wp造waj鉍e na klimat Europy:
- po這瞠nie na p馧kuli NE w strefie umiarkowanej;
- cyrkulacja powietrza;
- wp造w pr鉅u Zatokowego
- ukszta速owanie terenu;
- wysoko n.p.m.
- s零iedztwo Oceanu Atlantyckiego i kontynentu Azji.
4. Zr騜nicowanie temperatur( analiza wybranych diagram闚 klimatycznych).
5. Zr騜nicowanie opad闚( diagramy).
6. Rozmieszczenie mas powietrza.
7. Charakterystyka g堯wnych typ闚 klimatu:
- odszuka stacje meteorologiczne na mapie;
- w kt鏎ych miesi鉍ach s najwy窺ze i najni窺ze rednie miesi璚zne temperatury;
- oblicz roczn amplitud temperatury;
- w kt鏎ych miesi鉍ach s najwy窺ze i najni窺ze opady;
- ile wynosi roczna suma opad闚.
8. Podsumowanie lekcji:
Rozpoznaj klimat na podstawie diagram闚 nr 27- 31.

Opracowa豉: Miros豉wa Gadowska- Bogus7

Alina Kaczmarczyk
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Matematyka
-Klasyfikacja bry geometrycznych- prezentacja
-Klasyfikacja bry geometrycznych- opis prezentacji
-O w章czaniu umiej皻noci kluczowych w kszta販eniu przedmiotowym- matematyka

Opracowa豉: Alina Kaczmarczyk8

Bo瞠na Cudowska
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Matematyka
-Obliczanie obj皻oci graniastos逝p闚 i ostros逝p闚- konspekt lekcji do klasy III gimnazjum
-Krzy鄴wka matematyczna i tajemnicze dzia豉nia

Opracowa豉: Bo瞠na Cudowska9

Rados豉w Rudeczko
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Wychowanie fizyczne
-鑿iczenia doskonal鉍e poruszanie si.
-鑿iczenia doskonal鉍e skoczno.
-Doskonalenie porusznia si po boisku w r騜nych formach.
-Nauczanie poda i chwyt闚 p馧g鏎nych.
-Nauczanie koz這wania pi趾i.

Opracowa: Rados豉w Rudeczko10

Jolanta Subocz
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

J瞛yk polski
-S這wo, obraz, gest, czyli inscenizacja fragment闚 Antygony Sofoklesa.
a) karty i kryteria oceny

Filozofia
-Cz這wiek- zwierz rozumne?
Materia造 pomocnicze:
-Plansza: ewolucja zapisana w rozwoju p這dowym kr璕owc闚
-Plansza: jedno z mo磧iwych drzew rodowych hominid闚

Opracowa豉: Jolanta Subocz11

Wioletta Balewicz
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Chemia
-Zadania na lekcje powt鏎zeniowe w klasie I.
-Zadania na lekcje powt鏎zeniowe w klasie II.
-Zadania na lekcje powt鏎zeniowe w klasie III.
-Zadania gimnazjalne z chemii.

Opracowa豉: Wioletta Balewicz12

Regina Fils
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Zaj璚ia 瞠glarskie dla gimnazjalist闚
-Opis zaj耩.
-Konspekty zaj耩 teoretycznych:I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
-Konspekty zaj耩 praktycznych:X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII.

Opracowa豉: Regina Flis13

S豉womir Dobrowolski
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Matematyka
-Siegfried Heinrich Aronhold- matematyk z W璕orzewa
-Konspekt: "Pierwsza lekcja matematyki w gimnazjum"
-Konspekt: "Wykonanie diagramu i interpretacja danych na nim zawartych- kl.II"

Opracowa: S豉womir Dobrowolski14

Beata Karwowska
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

J瞛yk polski
-Konspekt: M鉅ro 篡cia polega na wiadomoci mierci. Wizja apokalipsy w wierszu Czes豉wa Mi這sza pt. Piosenka o ko鎍u wiata, kl. III
-Karta pracy do lekcji z wierszem "Piosenka o ko鎍u wiata", kl. III
-Konspekt: "Dojrzewanie do wolnociRefleksje o istocie wolnoci cz這wieka na podstawie wybranych utwor闚.", kl. III

Opracowa豉: Beata Karwowska15

Ewa Szarmacher
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Biologia
-Krew- tkanaka 章czna p造nna- sk豉d i rola. Scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum
-Szkielet osiowy cz這wieka- budowa i funkcja. Scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum
-r鏚豉 i skutki zanieczyszcze litosfery. Scenariusz lekcji dla klasy III gimnazjum

Opracowa豉: Ewa Szarmacher16

Ma貪orzta Ambrosiewicz
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

Matematyka
-Karta pracy indywidualnej: Obliczanie p鏊 i obj皻oci
-Konspekt lekcji: Mno瞠nie i dzielenie liczb wymiernych.
-Konspekt lekcji: Powt鏎zenie wiadomoci o procentach
-Konspekt lekcji: Wyra瞠nia algebraiczne

Fizyka
-Karta pracy indywidualnej: Magnesy trwa貫
-Konspekt lekcji: Magnesy trwa貫
-Prezentacja: Magnesy trwa貫
-Prezentacja: Mars

Opracowa豉: Ma貪orzata Ambrosiewicz br>


17

Beata Jankowiak
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w W璕orzewie

J瞛yk niemiecki
-Adresy internetowe przydatnych stron do nauki j瞛yka niemieckiego

Opracowa豉: Beata Jankowiak

Powr鏒 na pocz靖ek strony