DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Dyrektor szkoły informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych będą następujące dni: W dniach tych szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 8.00- 14.30.
Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.